خانه‌ی خلاق و نوآوری «ب»، به عنوان یک مرکز نوآوری با فراهم کردن کتابخانه ای تخصصی با بیش از 2000جلد کتاب مرجع و تخصصی در حوزه ‌ی صنایع دستی، پایگاهی ست برای نوآوری های دانش محور.
چرا که کتاب همیشه پلی بوده میان گذشته و آینده.