رویکرد تفکر طراحی در طراحی کسب‌و‌کارهای صنایع دستی
رویکرد تفکر طراحی در طراحی کسب‌وکارهای صنایع دستی
وبینارهای تخصصی هفته صنایع دستی
وبینارهای تخصصی هفته صنایع دستی خانه خلاق و نوآوری (ب)
برنامه مهر صالت صنایع دستی
برنامه مهر اصالت صنایع دستی