برگزاری گالری

خانه خلاق “ب” یکی از معدود گالری های تخصصی هنرهای سنتی در تهران است برگزاری نمایشگاه های دوره ای در این گالری میتواند سطح آگاهی و درگیری افکار عمومی با هنر های سنتی کشورمان را بالا ببرید.

در حال حاضر گالری نقاشی رنگ روغن گروه تهران در حال برگزاری است و تا جمعه 24 تیر ماه ساعت 20 ادامه دارد.