هنرمندان و علاقه مندان به همکاری با خانه خلاق ب، میتوانند رزومه خود را به نشانی پستی خانه ارسال کنند تا در صورت لزوم تماس ایجاد گردد.