نشان خلاقیت ب

خانه خلاق ب هر ساله در روز تولد بنیانگذار خود، مرحوم محمد ابوالحسنی، با برگزاری همایش خلاقیت، به صورت رقابت و با داوری بین شرکت کنندگان به نفرات برگزیده، نشان خلاقیت «ب» اعطا مینماید. هر ساله دبیرخانه همایش پس از تعیین داورهای همایش، معیارهای خلاقیت را مشخص نموده و اطلاع رسانی مینماید.