باشگاه خلاقان

باشگاه خلاقان پلی ست میان مردم و خانه خلاق”ب”؛ هدف از تشکیل باشگاه خلاقان، شناخت امور مرتبط با آن شامل هنر، فرهنگ،گردشگری، و حمایت از هنر و هنرمند با استفاده و بهره گیری بهینه و پایدار از منابع است. باشگاه  خانه خلاق “ب” از کارشناسان، پژوهش گران و هنرمندان عضو میپذیرد و با گرفتن حق عضویت، خدماتی مانند ارائه اتاق جلسه، فضا برای برگزاری رویدادها و نشست هاو نمایشگاه، همچنین ارائه کارت VIP و تخفیف هایی برای اعضا برای خرید محصولات خانه خلاق و همچنین استفاده از  کتابخانه و بوفه خانه خلاق . این باشگاه بخش های گوناگونی را در جهت تعریف و اجرای پروژه های مشارکتی در نظر دارد. همکاری و تبادل اندیشه ها و تجربیات میان متخصصان حوزه هنر و فرهنگ و جامعه محلی مهم ترین رکن این بخش است.